Obchodné podmienky

www.brokovnice.sk
( platné od  1.7.2011 )
1.      Predmet predaja
2.      Hodnotenie stavu zbraní
3.      Všeobecné podmienky
4.      Predaj zbraní a zľavy
5.      Výkup zbrane
6.      Obstarávaný predaj zbrane
7.      Rezervácia zbrane
8.      Predaj zbraní na splátky
9.      Predaj zbraní mimo územia SR
10.    Právne predpisy súvisiace s predajom zbraní1. Predmet predaja :

       Predmetom predaja sú použité zbrane na šport a lov. Zbrane nesú známky používania. Sú plne funkčné a skontrolované. Stav zbraní sa hodnotí podľa stupnice v bode 2.
       Na zbraniach neprebiehal žiadny „facelifting“ za účelom odstránenia a zamaskovania závad.
       Ak sa na zbrani objaví po kúpe závada urýchlene nás kontaktujte. Zabezpečíme opravu v autorizovanom servise. V prípade opravy, ktorá trvá dlhšie ako 4 týždne je možno poskytnúť bezodplatne náhradnú zbraň.


2. Hodnotenie stavu zbraní :

Na hodnotenie stavu zbraní používame nasledovnú stupnicu:

I.     Nová zbraň – zbraň priamo od obchodníka, nikdy nestrieľaná, kompletné príslušenstvo. Bez akýchkoľvek známok na dreve a kove po používaní alebo vystavovaní.
II.    Nestrieľaná zbraň – ako nová, alebo bola vykúpená od 1. majiteľa, nikdy nebola strieľaná. Môže mať nekompletné príslušenstvo, napr. chýbajúci návod k použitiu, nepôvodný obal, atď.
II.    a – kompletné príslušenstvo
II.    b – nekompletné príslušenstvo
III.   Stav novej zbrane– strieľaná, ale veľmi málo. Dlhé guľové do 50-80 rán, brokové do 800 - 1000 rán, krátke do 1000 rán. Zbraň nenesie známky opotrebovania, kompletná nepoškodená povrchová úprava  bez škrabancov a ošúchania. Pažba a drevené časti bez poškodenia a škrabancov.
IV.  Veľmi dobrý stav–používaná zbraň s veľmi nepatrnými  a ľahkými stopami po používaní. Povrchová úprava zachovaná  v celom rozsahu. Drevené časti nepoškodené, ale sú tolerovateľné napr. jemné odtlačky na pažbe viditeľné proti svetlu. Zbraň v celom rozsahu bez známok hrdze.Tolerovateľné sú ošúchania nápisov alebo brunýru na predisponovaných miestach
V.   Funkčná zbraň – zbraň vo funkčnom stave, s početnými známkami používania na kovových i drevených častiach. Povrchová úprava može byť ošúchaná. Na zbrani je možný výskyt lišajovej hrdze, alebo hrdze po ošetrení. Môže niesť známky škrabancov alebo úderov na kovových častiach a dreve.
V.    a – bez hrdze
V.    b – vyskyt lišajovej hrdze, alebo hrdze po ošetrení.
VI.   Zbraň k znehodnoteniu:
        a – veľmi dobrý stav
        b – dobrý stav bez hrdze
        c – známky hrdze


3. Všeobecné podmienky :

       Zbrane, ktoré sú v internetovej ponuke sú fyzicky na predajni.
       Zbrane, pri ktorých je uvedená dostupnosť, budú na predajni po uvedenom dátume.
       Zbrane nové, alebo finančne nákladné, pri ktorých je uvedená informácia - nutné zaplatenie  zálohy, budú dostupné na predajni max. do 60 dní po zaplatení zálohy (podľa načasovania)
       Zbrane nemusia mať platné tlakové skúšky.
       Pri predaji sa držíme zásad korektnosti, čestnosti, s cieľom uspokojiť zákazníka. Rovnaké správanie požadujeme od zákazníkov.
       Vyhradzujeme si právo odstúpiť od predaja pri nedodržaní zásad korektnosti a čestnosti zo strany zákazníka.
       Predajňa nemá určené fixné otváracie hodiny. Predajňu je možné navštíviť na základe telefonického dohovoru, alebo počas  vopred  stanovených termínov oznámených na internetovej stránke www.brokovnice.sk


4. Predaj zbraní a zľavy :

       Ceny predávaných zbraní sú pevné a  www.brokovnice.sk neposkytuje zľavy.
       Zľavy, ktoré môže zákazník uplatniť sú: odmenou za spoluprácu – za vyplnenie ankety, alebo pri jednorazových akciách, ktoré slúžia na výpredaj skladových zásob – zľava na výpredaj skladových zásob.
       Pri predaji na splátky a sprostredkovanom predaji nie je možné uplatniť si žiadnu zľavu.


5. Výkup zbrane :

       Cena vykupovanej zbrane sa stanoví dohodou. Predpokladané sú dve možnosti výkupu zbrane :
       a,výkup zbrane – cena sa stanovuje dohodou, suma za zbraň bude vyplatená v hotovosti.
       b, výkup zbrane s následným predajom inej zbrane – v tomto prípade platí pravidlo, že cena zbrane je  minimálne o 30-50 % nižšia ako je trhová cena zbrane. Suma za zbraň je odrátaná z ceny kupovanej zbrane.
       V tomto prípade je možné dohodnúť zľavu – výpredaj skladových zásob.
       Cena vykupovanej zbrane sa určí dohodou, pričom sa zohľadňuje ( tak pri výkupe ako aj pri výkupe a následnom predaji inej zbrane ) : druh zbrane, kaliber, rok výroby a stav zbrane.


6. Obstarávaný predaj zbrane :

Pri realizovaní tohto predaja sa predaja zúčastnia:
a, objednávateľ – ten čo má záujem o obstaranie predaja zbrane
b, kupujúci – ten čo zbraň kupuje
c, obstarávateľ – ten čo obstaráva predaj www.brokovnice.sk
Pravidlá obstarávaného predaja zbrane :
       Objednávateľ ako majiteľ zbrane túto odovzdá obstarávateľovi a prenechá mu ju na vopred dohodnutú dobu na predajni za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvoria.
       Čas na realizáciu obstarávaného predaja sa dohoduje na dobu určitú. Po uplynutí dohodnutého času si predávajúci môže zbraň vyzdvihnúť, alebo predĺžiť  obstarávaný predaj na ďaľšie obdobie.
       Cenu zbrane určuje objednávateľ ako majiteľ zbrane. Kupujúci nemá nárok na žiadnu zľavu.
       Cena, za ktorú sa zbraň predala je vyplatená objednávateľovi do 3 pracovných dní.
       Za obstarávaný predaj prináleží  obstarávateľovi odmena vo výške 10-20 %  z ceny zbrane.
       Ak nedôjde k predaju a zbraň si vyzdvihne objednávateľ ako majiteľ, alebo si objednávateľ nájde kupujúceho sám, obstarávateľovi prináleží náhrada nákladov v sume 20 Eur za zbraň na rok a to aj za začatý rok.
       Ak si objednávateľ ako majiteľ zbrane nájde kupujúceho sám a zbraň sa prepíše na nového majiteľa na predajni u obstarávateľa - obstarávateľovi prináleží náhrada nákladov v sume 30 Eur.


7. Rezervácia zbrane :

Po zaplatení zálohy vo výške 10 % sa zbraň môže rezervovať na dobu 30 dní.
Pri zálohe 20 %  ….........60 dní.
Pri zálohe 30 %  ….........90 dní
       Po uplynutí tejto doby a nezaplatení zostatkovej ceny zbrane, záloha prepadá v prospech predávajúceho z titulu jeho nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.


8. Predaj zbraní na splátky :

a) predaj na splátky sa riadi pravidlami splátkovej spoločnosti
b) v prípade záujmu okrem splátkového predaja cez autorizované spoločnosti je možné realizovať splátkový predaj podľa individuálne dohodnutých podmienok s tým, že predmetná zbraň bude do uhradenia poslednej splátky u predávajúceho.


9. Predaj zbraní mimo územia SR :

V prípade predaja zbrane mimo územia SR je nutné dodržať postup podľa prísl. ust.  zákona
       č. 190 / 2003 Z.z. . o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( najmä ust. § 41, ods.4 ) – a teda podrobiť zbraň kriminalistickej expertíze. Odovzdanie zbrane na expertízu zabezpečí predávajúci. Náklady spojené s kriminalistickou expertízou hradí predávajúci. V tomto prípade  je možné dohodnúť iba zľavu – na výpredaj skladových zásob.
       Kupujúci pred odovzdaním zbrane na expertízu je povinný zložiť zálohu vo výške 30 % kúpnej ceny a poskytnúť predávajúcemu všetky údaje potrebné k nákupu zbrane. Po vykonaní kriminalistickej expertízy zbraň je pripravená na trvalý vývoz. Prevod zbrane sa v tomto prípade uskutočňuje na oddelení evidencie zbraní PZ v  Novom Meste nad Váhom.


10. Právne predpisy súvisiace s predajom zbraní :

Obchodná činnosť súvisiaca s predajom zbraní sa riadi nasledovnými zákonmi:
- zákon č. 190 / 2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- zákon č.92 / 2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.190/2003 Z.z.
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platom znení
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení
Oznam

Vážení zákazníci!

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch od 16.08. do 20.08. bude predajňa zavretá s dôvodu čerpania dovolenky

20.04. NSI náboje - 2021

13.09. NSI náboje - jeseň 2020

22.08. Pridané 2 nové zbrane

15.08. Pridaných 5 nových zbraní

02.08. Pridaných 6 nových zbraní

25.05. Predpokladaný odber streliva bude v piatok 29.05. Každého zákazníka budeme vopred informovať telefonicky.

11.05. Aktualita o akcii na brokové kozlice

29.04. Aktualita o nábojoch a COVID-19

12.03. Pridaných 11 nových zbraní

14.02. Priadných 11 nových zbraní

19.01. Ponuka brokového streliva Nobel Sport Italia pre rok 2020


Brokovnice s.r.o

M. R. Štefánika 62
91101 Trenčín
Slovensko

+421 911 222 944
brokovnice@centrum.sk

fb.com/brokovnice.sk

Spriateľené stránky
Zálesáctvo

Kontaktné údaje
+421 911 222 944
brokovnice@centrum.sk
M. R. Štefánika 62
91101 Trenčín, Slovensko
fb.com/brokovnice.sk